Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
BUSTER e-SKLEP
sklep.buster.com.pl

Obowiązuje od 1 lipca 2016 roku

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do osób prywatnych, jak również do przedsiębiorców i określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez BUSTER Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach, za pośrednictwem sklepu internetowego: sklep.buster.com.pl zwanego dalej: Sklepem Internetowym (BUSTER e-SKLEP) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez BUSTER Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1. Informacje ogólne i zastrzeżenia.

1.1. Właścicielem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem: sklep.buster.com.pl jest firma:

BUSTER Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach, kod pocztowy 44-100, ulica Składowa 2, NIP: 631-23-64-270, REGON: 277934676, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000147085, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 100.000,00 złotych, w dalszej części regulaminu zwany Sprzedawcą.

1.2. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Adres: BUSTER Spółka z o.o., ul. Składowa 2, 44-100 Gliwice
Telefon: 600 237 637
E-mail: sklep@buster.com.pl

1.3 Dni i godziny pracy Sprzedawcy:

Od poniedziałku do piątku od godziny 07:00 do godziny 18:00, w soboty od godziny 07:00 do godziny 13:00 natomiast w niedziela skład jest nieczynny.

1.4. Na adres poczty elektronicznej e-mail możliwe jest kierowanie zapytań dotyczących celu możliwego wykorzystania Produktu ze skutkiem przewidzianym w art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego.

1.5. Komunikacja w sprawach związanych z zawartą umową, zgłaszaniem reklamacji oraz składaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail Sprzedawcy wskazanego w pkt 1.2 oraz adresu e-mail Klienta wskazanego przy rejestracji.

1.6. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.7. Produkty objęte aktualną promocją są oznaczone znakiem graficznym Promocja Realizacja zamówień Produktów, będących w promocji, odbywa się wg kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania zapasów.

1.8. Wszelkie informacje, dotyczące produktów umieszczonych w Sklepie Internetowym, pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.

1.9. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu.

1.10. Oznaczenia producentów i inne znaki towarowe należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

1.11. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

1.12 Do czasu zapłaty całej należności, towar stanowi własność Sprzedawcy zgodnie z art. 589 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Definicje.

Sprzedawca: oznacza BUSTER Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach, kod pocztowy 44-100, ulica Składowa 2, NIP: 631-23-64-270, REGON: 277934676, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000147085, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 100.000,00 złotych, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego (BUSTER e-SKLEP).

Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Sklep Internetowy: sklep.buster.com.pl

Dzień roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracji: formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta zawierającego dane do składania zamówień i zawarcia Umowy sprzedaży.

Formularz zamówienia: formularz uzupełniany on-line dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez wybór Produktów oraz określenie sposobu dostawy i płatności.

Produkt/Towar: rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowa sprzedaży.

Umowa sprzedaży: Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Regulamin: Oznacza niniejszy regulamin

§ 3. Rejestracja i składanie Zamówień.

3.1. Klient wypełnia formularz rejestracji zawierający niezbędne do składania Zamówień dane to jest: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego i numer NIP jeżeli jest wymagany. Założenie Konta i zapisanie wprowadzonych danych następuje poprzez określenie hasła (Sprzedawca zaleca hasło składające się z co najmniej 8 znaków w tym przynajmniej jedna duża litera, jedna cyfra i jeden znak specjalny) umożliwiającego indywidualny dostęp i naciśnięcie pola: Załóż konto.

3.2. Konto prowadzone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, żądania usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt. 1.2.

3.3. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza zamówienia zawierającego wybrane przez Klienta Produkty i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola: Realizuj zamówienie”

3.4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego: komputer inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, konto poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer lub inna.

3.5. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6. W przypadku zastrzeżeń co do funkcjonowania udostępnionego formularza do rejestracji Konta lub samego Konta, Klient może zwrócić się do Sprzedawcy, który niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od ich złożenia, udzieli odpowiedzi na zgłoszenie.     

§ 4. Zawarcie Umowy sprzedaży.

4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3. Regulaminu. Moment zawarcia Umowy sprzedaży i wynikający z tego moment powstania obowiązku zapłaty wyrażony jest przy każdym zamówieniu w sposób wyraźny poprzez użyte sformułowanie wskazujące na powstanie obowiązku zapłaty po dokonaniu przez Klienta wskazanej czynności tj.:kliknięcie na stronie Sklepy Internetowego wskazanego pola lub akceptacji poprzez przesłanie e-maila z potwierdzeniem indywidualnie przedstawionych przez Sprzedawcę warunków zamówienia.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Z zastrzeżeniem pkt 4.2.3 poniżej - Klient ponosi koszty dostawy, których wysokość wraz z Ceną Produktu przedstawiona zostanie Klientowi przed wyrażeniem przez niego woli związania się Umową sprzedaży. W zależności od charakterystyki Produktu i wybranej formy dostawy/odbioru koszt transportu przedstawiony zostanie w sposób następujący:

4.2.1. Ciężar przesyłki poniżej 30 kg - Koszt dostawy dla zamówień o wadze poniżej 30 kg oraz termin dostawy jest podawany w ogólnodostępnej informacji, a także w koszyku podczas podsumowania zamówienia. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają szczególnych wymagań tj. doręczenia w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz paczek z zastrzeżeniem godziny odbioru. Warunki i koszty dostawy w tym zakresie wymagają indywidualnych ustaleń i Klient zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą oraz uzyskać wskazanie kosztów dla tych szczególnych wymagań. Zamówienia złożone bez określenia szczególnych warunków dostaw realizowane będą w Dni robocze.

4.2.2. Ciężar przesyłki powyżej 30 kg - Klient zostaje obciążony kwotą usługi transportowej, zgodnie z taryfikatorem zawartym w "mapie transportu" będącej integralną częścią regulaminu. Ilość potrzebnych usług transportowych jest zależna od całkowitej wagi zamówionego towaru, zgodnie ze wzorem: waga całkowita towaru podzielona przez 1300 kg. Koszt usługi transportowej jest zależny od strefy transportowej, zgodnej z adresem dostawy - wykaz i obszar obowiązywania strefy, został określony w "mapie transportu", będącej integralną częścią regulaminu. Klient jest zobowiązany do wskazania w formularzu zamówienia – strefy, zgodnej z adresem dostawy. Koszt transportu wskazany zostanie przez Sprzedawcę indywidualnie i wymagał będzie potwierdzenia przez Klienta.W przypadku dostarczenia towaru na miejsce dostawy w umówionym terminie, jednak w wyniku błędów leżących po stronie Klienta, uniemożliwiających wydanie towaru (np. nie zapewniony rozładunek, nieobecność osoby upoważnionej, brak możliwości dojazdu do miejsca rozładunku) Klient zostanie obciążony kosztami transportu, zgodnie z taryfikatorem.

4.2.3. Odbiór własny. W przypadku wyboru opcji odbiór własny Klient nie ponosi kosztów dostawy. Odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub drogą mailową, terminu odbioru. Towar wydany zostanie tylko Klientowi lub osobie przez niego upoważnionej (po wcześniejszym dostarczeniuupoważnienia faxem, drogą mailową lub osobiście) W przypadku płatności gotówką przy odbiorze, towar zostanie wydany osobie dokonującej wpłaty.

4.3. Po złożeniu Zamówienia zawierającego akceptację obowiązku zapłaty Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i warunki Umowy sprzedaży oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, przy czym w przypadku wyboru formy płatności określonej w pkt 5.1.1. wysyłka Produktu nie nastąpi wcześniej niż zarachowanie wpłaty na rachunku bankowym. Potwierdzenie o którym mowa w zadaniu powyższym następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

4.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.3 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 5. Sposoby i terminy płatności za Produkt.

5.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

5.1.1. Przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru (przelew bankowy)

5.1.2. Pobranie przy odbiorze. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze w miejscu wskazanym przez Klienta jest on zobowiązany wpłacić kierowcy transportu wymaganą kwotę przed wydaniem Towaru. Za osobę upoważnioną do odbioru towaru uznaje się osobę wpłacającą wymaganą kwotę kierowcy transportu, bez potrzeby dostarczenia odrębnego upoważnienia.

§ 6. Termin płatności.

6.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek Sprzedawcy Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 7. Sposoby i termin dostawy Produktu.

7.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia bądź ustalane są indywidualniew sposób określony w pkt 4 najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

7.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu: Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, transport specjalistyczny indywidualnie ustalany ze względu na cechy danego Towaru, odbiór własny

7.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 24 h do 14 Dni roboczych, chyba że w opisie wskazano inny termin lub Sprzedawca, ze względu na szczególny przypadek, przed upływem powyższego nowy terminu, nie dłuższy jednak niż 30 dni kalendarzowych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

7.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w pkt 5.1.1. - od dnia uznania rachunku Sprzedawcy.

7.4.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 8. Reklamacja Towaru w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku.

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną. który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.2. Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) może zostać złożona przez Klienta przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1 lub wskazany w tym pkt adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

8.3. Dla przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji Klient winien w opisie reklamacji wskazać: informację i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem rekomendowanego opisu reklamacji.

8.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznaje reklamację za uzasadnioną.

8.5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z UmowąSprzedaży niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres podany w pkt 1.1. Jeżeli jednak, ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

8.6. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 8.5 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 8.4 Regulaminu.

§ 9. Reklamacja Towaru w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku.

9.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym, którego tekst dostępny jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/

9.2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w pk 1.1 oraz w formie elektronicznej na adres e-mail przywołany w pkt 1.1.

9.3. Sugeruje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznaje reklamację za uzasadnioną.

9.5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 1.1. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

9.6. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 9.5 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, októrym mowa w pkt. 9.4 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

10.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

10.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

10.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity - Dz.U.2014.148), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

10.2.2. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 .

§ 11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku.

11.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy kupna zawartej na odległość poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.* Wyciąg z ustawy z dnia 2 marca 2000 r.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz.U.2012.1225 – tekst jednolity )Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.2. W razie braku potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi trzy miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;6) dostarczania prasy;7) usług w zakresie gier hazardowych.--------------------------------------------------------------------------------

11.2. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy sprzedaży od dnia wydania Produktu.

11.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych.

11.4. Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Klienta, na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób. Konsument może zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 1.1.

§ 12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w odniesieniu do Umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku.

12.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 12.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane w pkt. 1.1.

12.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r ), który dostępny jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/ Konsument otrzymuje formularz odstąpienia w korespondencji mailowej przesłanej w odpowiedzi na złożone zamówienie, może również w każdym czasie zwrócić się do Sprzedawcy o przesłanie formularza przesyłając prośbę w tym zakresie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt. 1.1 Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

12.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

12.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

12.3.2. Dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

12.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

12.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres wskazany w pkt 1.1.

12.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.12.8 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, któreobowiązany jest ponieść konsument:

12.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§ 13. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców.

13.1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

13.2. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

13.3. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku Klienta nie będącego konsumentem.

13.4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 14. Gwarancja.

Wskazanie w opisie Produktu, iż objęty został on gwarancją obejmuje informację o objęciu Produktu gwarancją producenta, o warunkach której Klient może uzyskać informację bezpośrednio na stronie internetowej danego Producenta bądź kierując zapytanie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt 1.1. Sprzedawca nie jest gwarantem - nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie Internetowym Produkty.

15. Postanowienia końcowe.

15.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

15.2. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się i akceptację.

15.3. Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

15.4. Dane osobowe podane w związku z zamówieniem w Sklepie są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.

15.5. W przypadku ewentualnej niezgodności lub różnic interpretacyjnych niniejszego Regulaminu z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa pierwszeństwo mają regulacje ustawowe i je należy stosować.

15.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

15.7 Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

ZAŁĄCZNIK  NUMER 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2 ] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat
w związku z tym zwrotem. [4]

[5] Instrukcja wypełniania:

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a) proszę wpisać:

- "Odbierzemy rzecz"; lub

- "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b) proszę wpisać:

- "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";

- "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

- Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub

- Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz

c). proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające
z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy."

ZAŁĄCZNIK NUMER 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

·         Adresat: Buster Spółka z o.o., ul. Składowa 2, 44-100 Gliwice

·         Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

·         Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
·         Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
·         Adres konsumenta(-ów)
·         Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
·         Data

(*)  Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl